Viktigt: ta del av informationen om coronaviruset på SU:s särskilda hemsida

Uppdatering: det här inlägget kommer alltid att ligga högst upp bland posterna. Skrolla ned för aktuella inlägg från dekaner och fakultetskansli.

Många frågor kommer just nu in till fakultetskansli och fakultetsledning. Den säkraste källan för korrekt information från SU är den hemsida om coronaviruset som uppdateras så snart ny information når oss och nya beslut fattas. Där finns viktig information och länkar till vidare läsning samlade. Alla medarbetare behöver regelbundet uppdatera sig. Också SUS, studentkåren, hänvisar till denna sida. På webbsidan finns också en länk till information på engelska. 

Vi kommer att gå ut med information direkt till prefekterna inom kort.

Tack till alla er ute på institutionerna för det otroliga arbete som ni just nu gör för att kunna upprätthålla undervisning och examination på säkrast möjliga sätt.

// Elisabeth Wåghäll Nivre

200601 – vardag i coronatider

Även om vi ibland känner det som att vi ägnar all vår tid åt att få vardagen att fungera när alla arbetar hemifrån och datorn har blivit det medium som filtrerar alla våra kontakter med kolleger och studenter, pågår mycket verksamhet i stort sett som vanligt.

Områdesnämnden sammanträdde den 6 maj och beslutade då om revideringar i områdets besluts- och delegationsordning, flertalet av dem konsekvensändringar med anledning av ändringar i universitetets besluts- och delegationsordning. Dessa dokument kan tyckas snåriga och oerhört detaljerade men är centrala för oss i all myndighetsutövning. Nämnden beslutade också om tilldelning av medel till ett antal strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Det är medel som ofta fungerar som ”seed money” och som brukar lysas ut två gånger om året. Det ger våra medarbetare möjlighet att exempelvis få tid för att skriva en större forskningsansökan eller bjuda in en gästforskare att vistas vid SU under en kortare period.

Områdesövergripande rådets möte den 18 maj innehöll flera viktiga punkter. Vi diskuterade planen för jämställdhetsintegrering, universitetets åtgärdsplan för åren 2021 till 2023, handläggningsordningen för etablering och avveckling av kurser och den nu regelbundet återkommande punkten ekonomi i balans. Prorektor Clas Hättestrand redogjorde för arbetet med kvalitetsdialoger och studentkåren presenterade en ny plan för verksamhetsutveckling. Mötet avslutades med en presentation av överbibliotekarie Wilhelm Widmark om OA-publicering vid SU 2019 samt lagring av forskningsdata.

För humanistiska fakultetens del är det i vår framför allt ekonomifrågor som har stått i fokus (förutom alla frågor som uppstått med anledning av coronaviruset). Vi har nu en arbetsgrupp på områdeskansliet som stöd för vicerektorerna i arbetet med projektet ekonomi i balans. På fakultetsnivå har vi avslutat en första runda av institutionsbesök och fått in ett rikhaltigt skriftligt underlag i vilket institutionerna redogör för hur de arbetar med att få ekonomisk balans i sin verksamhet på både kortare och längre sikt. Den 3 juni kommer vi att diskutera ekonomifrågor i fakultetsnämnden i ett förlängt nämndmöte. Det internat vi hade planerat hålla har måst ställas in, men det är viktigt att nämndens ledamöter får tid för samtal och reflektion så att den kan fatta väl underbyggda beslut utifrån de förslag som budgetberedningen lägger fram. Budgetberedningen arbetar under hela året och försöker presentera viktiga förslag i god tid innan budgetbeslut fattas i slutet av året.

Prodekan Hans Hayden och jag har i år medarbetarsamtal med prefekterna både före och efter sommaren. En del prefekter har velat vänta med samtal till efter semestern för att kunna få lite distans till allt som har hänt denna vår, andra önskar tala med oss nu, ibland för att kunna föra fram sådant som behöver hanteras i närtid. Att få tid för längre samtal är kanske ännu viktigare i år än annars. Vi ses ju inte alls om vi inte avtalar tid. Man springer inte på varandra i korridorerna eller växlar några ord i anslutning till ett möte. Att få tillfälle att ses i verkliga livet, det hoppas vi på i höst även om vi knappast kommer att mötas i stora grupper.

Fram till midsommar kommer det att vara fortsatt fullt med möten. Därefter hoppas vi att en tids lugn infinner sig.

// Elisabeth Wåghäll Nivre

200530

Det känns nästan ofattbart att en hel månad förflutit sedan jag skrev något inlägg på Dekanbloggen. Tiden sprang ifrån mig, mötena duggade mycket tätt och information har spridits i en rad kanaler. Under mars och april tänkte jag ofta att det nog skulle lätta lite i maj och att det skulle bli något färre möten efter det att vi initialt hade så mycket krishantering. Inget kunde ha varit mer fel. En pandemi låter sig inte styras så lätt, och efter att ha lagt om all undervisning att bedrivas online kom den stora frågan: Hur blir det sedan då? Det handlade inte längre om att avsluta den här terminen utan om sommarkurser och den hösttermin som kräver nya lösningar och beslut. Det har varit snart sagt ett oändligt antal möten och samtal om hur vi i universitetsledningen och i fakultetsledningarna kan agera så att hösten blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Alla är eniga om att onlinestudier och digitala lösningar kan ha en rad fördelar men att det är tärande att endast möta andra – kolleger och studenter – via datorskärmen. Det mänskliga mötet är viktigt. Många lärare saknar sina studenter och studenterna saknar sina lärare.

Igår kom äntligen det besked så många längtat efter. Skolor och universitet får öppna upp sina lokaler i höst om inte coronaviruset får förnyad styrka. Om detta kan man läsa både på rektors blogg och på universitetets coronasidor. Den information som vi fick igår från regeringen stämmer väl överens med de planer vi har haft i universitetsledningen men mycket arbete återstår innan vi har fattat de beslut som behövs och kommit fram till på vilken nivå i organisationen som vi ska hantera olika frågor. Kommande veckor fortsätter den febrila verksamhet som ska resultera i att vi alla sedan kan få lite välförtjänt semester. Att få tid för vila och återhämtning blir otroligt viktigt för alla i sommar.

Vi har kommit fram till att de veckoavstämningar som fakultetsledningen har med prefekterna kommer att behövas ytterligare en tid framöver, sannolikt också i början av hösten. Den centrala krisledningsgruppen kommer att ha regelbundna avstämningar hela sommaren och OM-gruppen, den områdesövergripande arbetsgrupp som fått ett stort ansvar för frågor som direkt rör utbildning och forskning, kommer också att fortsätta sin verksamhet.

Både forskning och undervisning har fungerat över förväntan väl för väldigt många under våren, men mycket har också fått skjutas på framtiden och planeras om. Samtidigt har vi fått ett nytt forskningsområde. För den som är intresserad av den forskning med fokus på coronaviruset som bedrivs vid vårt universitet finns en mycket bra webbsida som jag kan rekommendera. Den visar tydligt att forskning på covid-19 är mycket mer än medicinsk forskning och att vi har otroligt mycket att bidra med på SU.

// Elisabeth Wåghäll Nivre

Allt du någonsin har velat veta om AN

I Humanistiska fakultetens strategiska verksamhetsplan för 2019-2022, under rubriken Åtgärder 2019-20, finns bland annat följande punkt:

Stärka utbildningsprogrammen på avancerad nivå genom marknadsföringsinsatser och noggrant följa upp utvecklingen med avseende på rekrytering, retention, prestationsgrad, internationalisering och examensfrekvens i syfte att åtgärda eventuella hinder.

Uppföljningen har dragit igång den här vårterminen. Vid sitt möte 27 februari 2020 beslöt fakultetsnämnden att uppdra åt HUGO (Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor) att följa upp de av fakultetens utbildningar på avancerad nivå som leder till generell examen i något av våra drygt 30 huvudområden, med fokus på de variabler som nämns i verksamhetsplanen.

Uppdraget har gått till HUGO. Men HUGO skulle stå sig slätt utan en bakomliggande verkstad. Den har bemannats av Sandra Persson, utbildningshandläggare på fakultetskansliet, och Peter Bretschneider, utbildningsledare på områdeskansliet. Peter har guidat Sandra och undertecknad i de administrativa systemens möjligheter och begränsningar, hjälpt oss att omvandla verksamhetsplanens frågor till fungerande utsökningsvariabler, och sist men inte minst varit högst delaktig i att ta fram det omfattande talmaterial som förelades HUGO vid gruppens möte 4 maj.

Med ledning av de frågor och diskussioner som då kom upp har det nu tagits fram ett kompletterat underlag i verkstaden. Detta underlag kommer att gå till institutionerna för påseende och kommentarer inom kort. Parallellt hoppas vi, efter förslag från studeranderepresentanten i HUGO, Jessika Rogeland, få hjälp från Studentkåren med att få in kommentarer och synpunkter från ett studentperspektiv.

Det vi vill ha hjälp med i detta läge är förstås att förstå verkligheten bakom siffrorna. Frågorna till institutionerna kan handla om utbildningarnas storlek (utbildar vi för många eller för få?), om vilka eventuella ”flaskhalsar” som hindrar genomströmningen där den kan framstå som lite låg, och om hur vi ska tolka de värden som visar vilken andel av studenterna som har varit registrerade på kurser som är examensgivande. En hypotes är att det värdet kan vara en (omvänd) indikator på samarbeten inom fakulteten och mellan lärosäten, men det kan finnas andra förklaringar som vi ännu inte ser.

En annan intressant fråga är hur vi ska tolka uppgifterna om hur stor andel studenter som är registrerade efter programmets nominella löptid (slutterminen + 4 månader). Där är variationen mellan procentsatserna mycket stor, faktiskt från 0 till 100. 100 kan vara en enkel siffra att tolka (en student började men blev inte klar i tid). Men allt mellan 0 och 100 är potentiellt gåtfullt. Det enda vi vet är att det är angeläget att försöka förstå vilka erfarenheter, förväntningar, normer och kanske även administrativa rutiner som kan dölja sig bakom dessa tal.

Jag slutar här för att inte föregripa utskicket. Det finns fler frågor och jag längtar efter att se svaren – inte minst svaren på den öppna slutfråga som ber om övriga synpunkter och tankar om möjliga förändringar av utbildningen på avancerad nivå. Vi har ofta diskuterat AN upp genom åren, inte minst efter att den nuvarande programstrukturen kom till 2013. Den pågående uppföljningen ger oss – äntligen – ett ordentligt underlag för vidare diskussion, och möjligheter att så småningom fatta välgrundade beslut om vägen vidare.

För min egen del är en stor bonus i sammanhanget att jag får vara med på ett hörn i verkstaden. Det är ett av den här ovanliga vårens glädjeämnen.

//Barbro Blehr

200430 – Trevlig Valborg

Den här veckan fick jag ett mail från HumF-styrelsen (Humanistiska föreningen) som fortsätter att bedriva verksamhet för sina medstudenter. Det arrangeras Zoomfika, Netflix-party/filmkväll, online Valborgsfirande och dessutom online onsdagspub under de kommande veckorna. Därutöver pågår också andra aktiviteter på sociala medier. Många tack till våra aktiva studenter som bidrar till att sprida glädje samtidigt som social distansering iakttas.

Jag vill också passa på att lyfta fram Accelerators aktiviteter i den virtuella världen. De har uppmärksammats på många håll i media och var i mångt och mycket unika när de startade, även om man nu ser en växande trend bland museer i Sverige och utomlands. Det går att boka in och delta i guidade virtuella visningar och den 29 april kan den intresserade ta del av ett spännande samtal kl. 15-16: Konst + forskning: Mjuka lagar och hård verklighet. Samtalet pågår ca 60 min och streamas live via Accelerators Facebooksida. Det spelas även in och går att ta del av i efterhand i Accelerators podcast och YouTube-kanal.

Önskar alla ett trevligt valborgsfirande med stora avstånd till era medmänniskor! Håll er själva och andra friska.

Elisabeth Wåghäll Nivre

200426

Även om det har skrivits om TÖI:s skrivarstuga på annat håll vill jag här åter lyfta fram den viktiga och mångfacetterade verksamhet som sker vid Tolk- och översättarinstitutet. Nyligen uppmärksammade tidskriften Curie skrivarstugan efter det att TÖI tillsammans med Wikimedia Sverige i början av mars arrangerat ett editathon, dvs. verksamhet med syfte att skapa, redigera och översätta artiklar till Wikipedia. Detta evenemang är ett riktigt bra exempel på hur vi kan samverka med aktörer utanför universitetet och få en tydligt praktisk koppling till våra utbildningar.

Denna termins dekancafé fick genomföras i den virtuella världen. Någon ”gofika” fanns inte och de annars så livliga samtalen fick denna gång ersättas av information med möjlighet till frågor. På programmet stod områdets etikkurser för doktorander som jag har skrivit om tidigare. Professor Erik Angner presenterade kursverksamheten och betonade vikten av att våra doktorander ges möjlighet att ta del av etikkurserna – som är otroligt omtyckta av dem som går dem. Den andra delen av dekancaféet ägnades åt lärarutbildningen, om den nya kommunikationsstrategin som tas fram för lärarutbildningarna och om genomströmning och prestation. Att vi nu ser en ökning av antalet sökande till lärarutbildningarna är självklart mycket roligt, men det var intressant att höra att en del av de avhopp som sker på lärarutbildningarna idag kan förklaras av att studenter helt enkelt byter till en annan inriktning på sina lärarstudier.

I förra veckan deltog jag i ett möte med vicerektorer från de olika Civisuniversiteten. Det händer mycket och intresset för samarbeten bland våra lärare är stort, vilket är mycket glädjande. För de intresserade är den hemsida om Civis som finns på SU:s webb väl värd att besöka, och frågor ställs med fördel till vår tidigare områdeskanslichef Fredrik Oldsjö som ansvarar för samordningen för arbetet med Civis hos oss.

I fredags ägde de två sista institutionsbesöken rum som vi har gjort i fakultetsledningen. Att under en timmes tid få diskutera verksamheten med fokus på ekonomi ger oss en mycket viktig inblick i institutionernas vardag, och oberoende av budget, ekonomiska ramar och utfall kan vi konstatera att det hela tiden händer otroligt mycket positivt på våra institutioner, både inom forskning och undervisning. Att även i svåra tider få höra om institutionernas många planer för framtiden, om medarbetarnas idéer för att både öka antalet studenter som läser hos oss och för att stärka kvaliteten i utbildningen är fantastiskt roligt och givande. Vi kommer att samla på goda exempel och sprida dem bland prefekter och studierektorer. Det är viktigt att vi kan lära av varandra, även om ingen institution är helt lika någon annan.

I fredags hölls också det sista universitetsstyrelsemötet med nuvarande styrelse. Från och med junimötet kommer vi att ha en ny styrelse, och det ska bli spännande och lärorikt att få ta del av dess kompetens. Några ledamöter från denna mandatperiod sitter dock kvar så att nytänkande kan kombineras med kontinuitet. De avgående ledamöterna har alla bidragit med otroligt viktig kunskap till vår verksamhet och ordföranden, Kerstin Calissendorf, har lett vår styrelse på ett alltid lika sakligt, vänligt och bestämt sätt. Jag har lärt mig mycket nytt i diskussionerna om vår verksamhet med de externa ledamöterna under de dryga två år jag har deltagit. Den nya styrelsen har följande externa ledamöter:

· Styrelseordföranden Hans Börsvik
· Museichefen Sanne Helene Houby-Nielsen
· Universitetsrektorn Tiit Land
· Direktören Anders Lindberg
· F. justitierådet Mats Melin (ordförande)
· Generaldirektören Gunilla Nordlöf
· Seniorrådgivaren Katarina Nordqvist
· Professorn Tuula Teeri

Det här är den första bloggen på läge då jag inte inlett med att skriva om coronaviruset och dess påverkan på universitetet. Jag vill ändå avsluta med det, men då i mycket positiv anda. Det har skrivits mycket om naturvetenskapliga fakultetens tillverkning av handsprit till Danderyds sjukhus, men det ska framhävas att en hel del också har skett på humfak. Våra institutioner har vid det här laget sannolikt gjort sig av med all gammal overhedafolie och skänkt till behövande sjukhus. Att något som vi knappt ens vet vad det är längre kunde komma till användning inom sjukvården var såväl otippat som mycket glädjande – och visar både på krishantering och hållbarhetstänkande. Dessutom vill jag än en gång lyfta fram medarbetarna vid Institutionen för Arkeologi och antikens kultur och Centrum för paleogenetik som har bistått Danderyds sjukhus med konsultation, givit bort skyddsutrustning och sprit, lånat ut teknisk utrustning och erbjudit sig att vid behov också låna ut labbpersonal. Ett stort och varmt tack till medarbetarna där för deras stora engagemang!

// Elisabeth Wåghäll Nivre

200419

Veckan som gick var jag för första gången på mycket länge på campus, inte för att delta i möten – de äger ju nu rum i den virtuella världen – utan för att min bärbara dator uppenbarligen hade blivit överansträngd av mitt myckna skrivande och ”zoomande” och alldeles på egen hand började lägga till punkt efter vart och vartannat ord och dessutom mycket hjälpsamt (?) skrev flera extra bokstäver av samma sort och som jag endast ville ha en av. Aktiviteten på campus var mycket låg, men jag är otroligt tacksam över att ha kunnat lämna in min dator till IT-avdelningen och att det finns medarbetare på plats på campus som hjälper oss. Tills vidare använder jag nu en lånedator och inser än mer hur beroende vi är av att tekniken fungerar i dessa ”coronatider”.

På humfak fortsätter vi med tätare prefektmöten, men vi har nu övergått till att ses en dag i veckan. Vi har då också börjat bjuda in gäster för att kunna sprida information och kunskap av betydelse när i stort sett alla arbetar hemifrån. Det kan gälla allt från digitala tentamina till arbetsmiljöfrågor. Också krisledningsgruppen och den områdesövergripande OM-gruppen har gått från flera möten i veckan till veckomöten, och vi har nu till och med kunnat blicka lite försiktigt framåt, även om mycket fortfarande handlar om akut problemlösning i frågor som är nya för oss.

Samtidigt får vi inte glömma att våra arbetsuppgifter egentligen är desamma som vanligt. Det handlar om att undervisa och examinera små och stora studerandegrupper, att handleda doktorander, att forska och att få allt runtomkring att fungera – under delvis helt nya former. Hittills har alla medarbetare ställt upp på ett helt fantastiskt sätt, liksom våra studenter. Vi behöver nu vara fortsatt uthålliga men också vara noga med finna stunder av och för återhämtning – att prioritera klokt. Det blir trots allt lite lättare nu när vi hela tiden går mot ljusare tider.

// Elisabeth Wåghäll Nivre

200409

Man vänjer sig fort, …. Många har under de senaste veckorna kommenterat hur snabbt vi har vant oss vid att ha snart sagt alla yrkesrelaterade kontakter med våra kolleger och studenter i den virtuella världen. Både möten och undervisning äger rum ”online”, så jag kände onekligen en viss lättnad när jag häromdagen hade ett helt vanligt telefonmöte och då samtidigt kunde gå en promenad. Att sitta timme efter timme vid en dator gör inte kroppen gott. Axlar och nacke blir stelare än vanligt (det vill inte säga så lite) trots att jag har dubbla skärmar och en bra kontorsstol också hemma. Det gäller att se till att röra på sig dagligen för att orka sitta still!

All verksamhet löper ju för fullt, bara annorlunda. När man inte ses personligen behöver man snarast fler avstämningar än färre, men de är faktiskt inte sällan lite kortare. Prefekterna träffade jag initialt två gånger i veckan när vi övergick till verksamhet på distans, men nu går vi över till veckomöten. Det ger oss möjlighet att stämma av alla nya men vanligt förekommande frågor i grupp.

I fakultetsledningen har vi genomfört en rad institutionsbesök där fokus ligger på planering av verksamheten och ekonomi. Det är otroligt givande möten som ger oss inblick i institutionernas likheter och olikheter, glädjeämnen och problem. Efter några år med krympande studentkullar kan vi nog räkna med att betydligt fler kommer att vilja studera framöver. Hur vi ska kunna räkna och förbereda oss i ett läge som är så olikt allt vi tidigare har erfarenhet av är inte lätt att bedöma. Vi behöver å ena sidan vara otroligt sparsamma under kommande år för att få en budget i balans, men vi behöver också vara förberedda på att det åter kommer betydligt fler studenter till våra kurser och program.

Budgetberedningen har haft årets första möte och måste alltså nu arbeta med att förstå delvis nya förhållanden. Vi behöver uppskatta hur många studenter som kommer i sommar och höst och se över våra tilldelningsnycklar och -modeller. Att göra om något från grunden är i nuläget otroligt tidskrävande men också riskabelt. Hur gör vi?

Rektor fattade igår beslut om åtgärder för en ekonomi i balans. Denna plan kommer att presenteras vid kommande universitetsstyrelsemöte och innebära ett omfattande sparbeting på många områden. En stor fördel är att det inte rör sig om schablonbelopp utan dekanerna ges möjlighet att ta fram individuella planer tillsammans med alla institutioner, och fokus ska ligga på långsiktig hållbarhet. Att det inte är lätt när vi har hyreskostnader enligt marknadshyra, aldrig helt kan förutsäga studerandetillströmningen eller den statliga tilldelningen och inte alls vet hur något blir efter Covid-19, det säger sig självt. Samtidigt är vi idag i mångt och mycket lyckligt lottade som arbetar i en sektor där det trots allt alltid finns en efterfrågan, den på kunskap och bildning.

Områdesövergripande rådet som  behandlar frågor av områdesövergripande natur inför beslut av rektor eller universitetsstyrelse, hade möte i måndags. En viktigt punkt gällde vår ekonomi, men vi talade också om organisationen av våra lärarutbildningar, om den nya planen för jämställdhetsintegrering vid SU, om revidering av vår Lokalförsörjningsplan liksom (så klart) om ett antal coronarelaterade frågor. Mötet leddes mycket effektivt av vår rektor men blev ändå två och en halv timme långt – ett rätt mastigt möte i zoomvärlden men samtidigt mycket viktigt.

Mitt i alla våra bekymmer för omställningen av vår verksamhet, sjukdom och läget i världen i största allmänhet måste jag ändå ännu en gång konstatera att väldigt mycket går förvånansvärt bra, och det beror på helt fantastiska insatser från våra medarbetare. Vi får inte heller glömma att forskning pågår, delvis som vanligt, delvis på lite annorlunda sätt. Min egen forskning är inte så viruskänslig så länge jag bara har tillgång till de texter jag behöver. För andra är det betydligt svårare, t.ex. kan det också på humfak gälla labbmiljöer men också alla de empiriska undersökningar som involverar samtal eller skolobservationer.

Lika glädjande som alltid är det så klart att några av våra forskare nyligen har erhållit forskningsmedel.

Prof. Michele Colombo, Romanska och klassiska institutionen har under två år beviljats Horizon 2020-bidrag för projektet “Emotion Language in Italian: Change in Texts and time”. Total budget vid SU:  €203 852,16.

Prof. Anders Götherström och prof. Jan Storå, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, ingår i en forskargrupp som beviljats 884 500 euro för ett EU-samarbetsprojekt inom ramen för Horizon 2020 (CSA). Projektet koordineras av Middle East Technical University i Ankara, beloppet som tillfaller SU är 224 725 euro.

FD Linnea Hanell, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har erhållit ett postdokstipendium från Åke Wibergs stiftelse. Stipendiet är avsett att finansiera hennes forskning under heltid i tre år.

Dag Prawitz, prof. em., Filosofiska institutionen, har erhållit 2020 års Rolf Schockpris i logik och filosofi ”för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion”.

Många varma gratulationer till er alla!

Sist men inte minst vill jag önska alla medarbetare en frisk och vilsam påskhelg, dvs. några dagars välbehövlig ledighet.

// Elisabeth Wåghäll Nivre